Strona głowna  /  Procedury
Procedury

WNIOSEK ORAZ PROCEDURY dotyczące wznowienia działalności placówki:

 

WNIOSEK O WZNOWIENIE OPIEKI POBIERZ

Klauzula POBIERZ

Procedura dot. zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji POBIERZ

Procedura przekazania i odbierania dzieci POBIERZ

Procedura dot. zasad higieny na placu zabaw POBIERZ

Procedura dot. postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID 19 u dziecka POBIERZ

Procedura dot. żywienia POBIERZ

Procedura dot. postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID 19 u pracownika POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO (GLISTNICY, OWSICY I LAMBLIOZY)

W PRZEDSZKOLU NR 9 W MIKOŁOWIE POBIERZ

 

 

Procedura dotycząca spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 9 w Mikołowie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami
 2. Ustawa – Postępowanie egzekucyjne w administracji (Dz. U. z 2002 roku Nr 10 poz. 986 z późniejszymi zmianami
 3. Ustawa z rozporządzenia ministra edukacji narodowej  z dn. 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 r. poz. 205)

 

 1. Podstawowe pojęcia:

Roczne przygotowanie przedszkolne – obowiązek uczęszczania do tzw. zerówki, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Obowiązek szkolny – rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia .

Odroczenie obowiązku szkolnego – w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Wcześniejsze rozpoczęcie obowiązku szkolnego – naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, dziecko jeśli zostanie przyjęte do szkoły jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 1. Formy spełnienia

Obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - dziecko uczęszcza do przedszkola albo do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

Obowiązku szkolnego – dziecko uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej

 

 1. W zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego rodzice dzieci:
 • Dokonują zgłoszenia dziecka 6 – letniego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 • Zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 • Powiadamiają dyrektora placówki o każdej zmianie miejsca zamieszkania.
 • Dostarczają pisemne usprawiedliwienie każdej nieobecności dziecka w zajęciach.
 • Dłuższa - powyżej 1 miesiąca - absencja dziecka musi być poparta zwolnieniem lekarskim, bądź informacją od rodzica o przyczynach nieobecności (np. karta leczenia szpitalnego, karta pobytu w sanatorium itp.)

 

NIESPEŁNIENIE PRZEZ RODZICÓW TEGO OBOWIĄZKU PODLEGA EGZEKUCJI W TRYBIE PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI (Podstawa Prawna, Punkt 2)

 

 1. W zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola:
 • Ma obowiązek przyjęcia do przedszkola dzieci 6 – letnich
 • Informuje dyrektora szkoły podstawowej o obowiązku spełnienia przez dzieci sześcioletnie rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Przekazuje dyrektorowi szkoły podstawowej ewidencję dzieci spełniających roczne przygotowanie przedszkolne
 • Monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu – dłuższa powyżej 1 miesiąca absencja dziecka musi być poparta zwolnieniem lekarskim, bądź informacją od rodzica o przyczynach nieobecności (np. karta leczenia szpitalnego, karta pobytu w sanatorium itp.)
 • Nieuzasadnioną absencję dziecka w przedszkolu zgłasza do odpowiednich organów (MOPS, PCPR, Komenda Policji), który podejmuje stosowne kroki z postępowaniem egzekucyjnym włącznie.
 1. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

W myśl przepisów §3 ust. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 28 maja 2010r. dokumentem, który otrzymują rodzice jest „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, wydawana do końca kwietnia w ostatnim roku wychowania przedszkolnego. Obowiązkiem nauczyciela (wychowawcy) jest wskazanie w dokumencie tych zachowań, które będą sprzyjać nauce w szkole oraz tych, które naukę w szkole utrudnią. W informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciel może zamieścić informację o niskiej frekwencji dziecka w zerówce.

Przez niespełnienie przez dziecko ww. obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną jego nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 9 w Mikołowie

Podstawa prawna:

 1. Statut  Przedszkola Nr 9 w Mikołowie
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
  (Dz.U. z 2003r.Nr 6, poz. 69, ze zm.)
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 4. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) – wybrane zagadnienia
 5. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.= z późn. zm.

 

Cel główny

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w  Przedszkolu  Nr 9 w Mikołowie znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

 1. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.

 

I PROCEDURA
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
   
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali. Nauczyciel, pomoc nauczyciela musi widzieć i wiedzieć, kto przyprowadził dziecko do sali.
   
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
   
 4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
   
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe. W takim przypadku, rodzice są proszeni o dokonanie konsultacji lekarskiej.
   
 6.  O późniejszym przybyciu dziecka w danym dniu, (po godz. 8.30) należy poinformować wcześniej.
   
 7. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy lub w kancelarii przedszkola, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zmiany w oświadczeniu również podpisują obydwoje rodziców.
   
 8. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostępną u wychowawców grup.
   
 9. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się oświadczenia osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
   
 10. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
   
 11. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
   
 12. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
   
 13. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi lub dyrekcji w formie pisemnej (upoważnienie jednorazowe). W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora, dopuszcza się formę ustną.

 

II PROCEDURA
Odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych,
żyjących w separacji lub wolnym związku.

 

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
   
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
   
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
   
 4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

 

III PROCEDURA
Dziecko nie zostało odebrane z przedszkola.

 

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola (sytuacje losowe), rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania telefonicznego o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka. 
   
 2. Jeżeli rodzice nie przekazali takiej informacji, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
   
 3. W przypadku, gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce do pół godz., po upływie tego czasu powiadamia dyrektora.
   
 4. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki oraz skontaktować się z policją z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
   
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza ze protokół zdarzenia podpisany przez świadków , który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.
   
 6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu.

 

IV PROCEDURA
postępowanie w sytuacji krzywdzenia dziecka.
(w przypadku podejrzenia o fizyczne, psychiczne  znęcanie się rodzica/opiekuna prawnego nad dzieckiem)

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r., w sprawie procedury „Niebieska Karta”, które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty.

 1. Wnikliwa obserwacja dziecka: jego wyglądu, zachowania. Analiza psychologiczna wytworów działalności dziecka (rysunku np. „ Moja rodzina”) i zainicjowanej rozmowy z dzieckiem nt. relacji w rodzinie, jej zwyczajów, obowiązków poszczególnych członków rodziny, sposobów komunikacji itp. W tej czynności uczestniczą nauczyciele dziecka i psycholog przedszkolny lub z poradni.

  Co powinien zrobić nauczyciel w przedszkolu w sytuacji podejrzenia zaniedbania dziecka przez rodziców?

  Zebrać informacje o dziecku m. in. od innych nauczycieli, samego dziecka i rodziców.

  Zebrać materiały związane z sytuacją dziecka np. dokumentacja z rozmów z dzieckiem, opisy zachowań i wyglądu dziecka.
  Zabezpieczyć dowody (ocena ich wiarygodności nie należy do zadań nauczyciela) – jeżeli takie są.

   
 2. Przekazanie spostrzeżeń personelu przedszkola nt. podejrzenia o stosowanie przemocy domowej wobec dziecka dyrektorowi przedszkola. Ustalenie dalszego postępowania wobec ofiary przemocy i jej sprawców.

  Co powinien zrobić nauczyciel w przedszkolu?

  Poinformować dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji.

  Współpracować z dyrektorem przedszkola w celu podjęcia interwencji.
  Przygotować wniosek (pismo) do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policji – wniosek taki podpisuje dyrektor placówki.
  Nauczyciel informuje rodziców o podjętych działaniach na rzecz dziecka  (w tej sytuacji należy rozważyć, czy rzeczywiście powiadomienie  rodziców nie spowoduje zacierania śladów i tzw. „ prania mózgu” dziecku, aby nic nie można było udowodnić).
  Opracować plan pomocy dziecku.

  Przez cały czas trwania interwencji należy pamiętać o potrzebach dziecka.

   
 3. Rozmowa dyrektora z rodzicami na temat podejrzeń o stosowaniu znęcania się fizycznego rodzica/ów nad dzieckiem. Uświadomienie potrzeb rozwojowych dziecka  (akceptacji, miłości, poszanowania godności itp.) i konsekwencji w dalszym życiu dziecka w sytuacji braku ich zaspokojenia lub przeciwstawiania się im. Wskazanie regulacji prawnych dotyczących powinności rodziców wobec dziecka i zasad postępowania przedszkola w sytuacji gdy nie nastąpi zmiana w złym traktowaniu dziecka przez rodzica/ów. W rozmowie powinien uczestniczyć psycholog przedszkola lub z poradni.
   
 4. Powiadomienie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub policji o konieczności podjęcia interwencji w rodzinie, w której stosowana jest przemoc fizyczna wobec dziecka w oparciu o procedurę „ Niebieska Karta” (gdy dotychczas podjęte działania w przedszkolu nie odniosły skutku).
   
 5. Powiadomienie sądu opiekuńczego o nadużywaniu władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka (j.w.).
   
 6. Złożenie doniesienia do prokuratury w sytuacji rażącego nadużycia władzy rodzicielskiej.
   
 7. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu rodziny i dziecka będącego ofiarą przemocy fizycznej w rodzinie:
  Rozpoznanie przez nauczyciela objawów krzywdzenia dziecka.
  Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora o konieczności udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dyrektor lub koordynator powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który:
  • Dokonuje weryfikacji danych dostępnymi sposobami, np. wywiad terapeutyczny, badania psychologiczne, rozmowa z opiekunami prawnymi, wywiad w rodzinie, analiza wytworów dziecka, badanie medyczne – nawiązanie kontaktu z lekarzem itp.;
  • w uzasadnionym przypadku (po potwierdzeniu się danych) zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka, w której ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowuje Plan Działań Wspierających;
  • wspiera dziecko i jego rodzinę w czasie działań pomocowych;
  •  dokonuje okresowej wyspecjalizowanej oceny udzielanej pomocy.
    
 8. Dyrektor ostatecznie ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin.
   
 9. Dyrektor zawiadamia na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych o ustaleniach dotyczących pomocy.
   
 10. Dyrektor powiadamia sąd rodzinny, prokuraturę rejonową lub policję o sytuacji dziecka.
   
 11. Dyrektor monitoruje prawidłowość i skuteczność oddziaływań pomocowych.
   
 12. Wskazanie możliwości wsparcia rodziny w prawidłowym wychowaniu dziecka przez instytucje realizujące działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

 

V PROCEDURA
przebywanie dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego
oraz korzystanie z urządzeń i zabawek znajdujących się w nim.

 

 1. Nauczyciele   zobowiązani  są   do   zawierania   umów  z   dziećmi,  warunkujących   ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola, placu zabaw, podczas spacerów i  wycieczek oraz  do egzekwowania przestrzegania tych że umów przez dzieci (np. poprzez odpowiednie zapisy w dzienniku).
   
 2. Każdorazowo  przed wyjściem  na  świeże  powietrze  nauczyciel  przypomina  dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na powietrzu w zależności od miejsca pobytu.
   
 3. Przed każdym wyjściem na plac zabaw należy sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne niebezpieczeństwa (sprawdzenie czy nie są  oblodzone urządzenia do zabaw, zamieść piach z chodnika, przetrzeć na sucho mokre sprzęty) na bieżąco usunąć usterki zgłoszone przez osoby opiekujące się dziećmi podczas pobytu w ogrodzie.
   
 4. W czasie pobytu dzieci  na  placu  zabaw  musi być  zamknięta  brama  wjazdowa, drzwi wejściowe  do   ogrodu  oraz   drzwi   wejściowe  do   przedszkola.  Obowiązek  ten  dotyczy wszystkich   rodziców,   osób   upoważnionych   do   odbioru   dzieci   z   przedszkola, a   w szczególności wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
   
 5. Dzieci  mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych   pod warunkiem, że  nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz  tych  przy  których  bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
   
 6.  Nauczyciel  dba  o  stosowny  ubiór   dziecka,  odpowiedni  do   pory  roku  i  panującej temperatury.
   
 7. W  czasie  dużego   nasłonecznienia dzieci  powinny  być  zaopatrzone  w odpowiednie nakrycie  głowy,  przebywać  w  zacienieniu  (siatka  rozpięta  na  miejscem zabawy)  oraz zabezpieczone kremem z filtrem ochronnym UV przeciwko promieniom słonecznym i mieć stały  dostęp  do napojów (woda niegazowana).
   
 8. Nauczyciel nie  organizuje zajęć z dziećmi  na powietrzu  w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt wysoka i niska temperatura, burza, itp.).
   
 9. Na   terenie  ogrodu   mogą   przebywać   tylko   dzieci,   nauczyciele,   rodzice  i  osoby upoważnione do odbioru dzieci.
   
 10. Osoby  pilnujące  dzieci  muszą  zwrócić  szczególną  uwagę  na dzieci korzystające z huśtawek  podwieszanych, tj. aby  huśtały się one na  odpowiedniej  wysokości, prawidłowo były na nich posadzone, a także w należyty sposób trzymały się uchwytów.
   
 11. Podczas   korzystania  z  huśtawek  uchylnych, osoby  sprawujące  opiekę  nad  dziećmi powinny zwrócić  baczną  uwagę  na  prawidłowe  posadzenie dziecka  na huśtawce, sposób trzymania się za poręcze oraz na sposób odbijania się od podłoża.
   
 12. W czasie  pobytu na  placu  zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się na terenie przedszkola, udając się tam i z powrotem tylko pod opieką nauczyciela, lub osoby do tego wyznaczonej np. pomoc do dzieci, salowa.
   
 13. W razie   wypadku   nauczyciel   w   pierwszej   kolejności   udziela  pomocy  dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia Dyrekcję Przedszkola.
   
 14. Podczas nieobecności dzieci w Przedszkolu, piaskownica jest  zabezpieczona plandeką przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy wymieniany jest raz do roku.
   
 15. Wszelkie  pozostałe, stateczne  urządzenia  do  zabaw zostały zamontowane  zgodnie z procedurami określonym przez producentów.
   
 16. Po każdym pobycie na placu zabaw, należy uporządkować wszystkie przenośne zabawki, gromadząc je w miejscu do tego przeznaczonym.
   
 17. Każdy  pobyt  w  ogrodzie  przedszkolnym jest związany  z ogromną odpowiedzialnością osób  sprawujących  nadzór  nad  bezpieczeństwem  dzieci  powierzonych ich opiece. Dlatego też, osoby  te  powinny dołożyć  wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ   na    zapewnienie    pełnego    bezpieczeństwa    dzieci   przebywających   na   terenie przedszkolnego placu zabaw.
   
 18. Wszyscy   pracownicy   przedszkola   zobowiązani   są   do    zapewnienia   dzieciom  jak najbardziej bezpiecznych warunków przebywania dzieci na terenie placówki. Należy zwracać szczególną uwagę  na  bezpieczne  otwieranie i  zamykanie bramy wjazdowej oraz  dokładne zamykanie drzwi wejściowych do przedszkola.

 

Procedura obowiązuje cały personel zatrudniony w Przedszkolu Nr 9 oraz dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola.


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-15