Kontakt
Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

Projekt "Za życiem"

Projekt "Za życiem"

Szanowni Rodzice/opiekunowie prawni!
Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, a Powiatem Mikołowskim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Zadanie to wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin

“Za życiem” (Uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (DZ. U z 2017 roku, pozycja 1712).

Do zadań ośrodka należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. W poradni przyjmowane są dzieci za zgłoszeniem rodziców, którzy kierowani są przez:

  • lekarzy rodzinnych oraz specjalistów: okulistów, otolaryngologów, laryngologów, neurologów dziecięcych, rehabilitantów, psychiatrów itp.,
  • ośrodki takie jak: MOPS, PCPR, żłobki, przedszkola i inne placówki działające na rzecz dziecka.

DO REALIZACJI ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH OKRO POTRZEBNE JEST:

  • złożenie wniosku o objęcie dziecka specjalistyczną pomocą w Ośrodku w ramach programu „Za Życiem”,
  • diagnoza, którą przeprowadzają w Poradni specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda lub dostarczenie dokumentacji z zewnątrz. Celem diagnozy jest wykluczenie bądź określenie niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawności dziecka,
  • w przypadku stwierdzenia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością specjaliści określają rodzaj zajęć, którymi dziecko będzie objęte w Ośrodku.

Ważne: zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji, terapii realizowanych na NFZ, w ramach kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z systemu edukacji. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.

Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka zapraszamy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4.
Szczegółowe informacje można też uzyskać telefonicznie pod numerem 32 226-20-71.