Kontakt
Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

Dekl. dostępności

 

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola nr 9 w Mikołowie

 

Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola nr 9 w Mikołowie.

 

 


 • Data publikacji strony internetowej:    

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 •  

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne  


 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,                  
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
              

Wyłączenia     


 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności         
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej         

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia: 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Katarzyna Kahnert.

 • E-mail: katarzyna.kahnert@p9.mikolow.eu

 • Telefon: 32 226 21 96

 •  

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 •  

Żądanie musi zawierać:


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej  

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 •  

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres


 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 9

 • Adres: ul. K.Miarki 7

  43-190 Mikołów

 • E-mail: info@p9.mikolow.eu

 • Telefon: 32 226 21 96

 •  

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Przedszkola. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.
2. Ze względu na lokalizację siedziby Przedszkola nr 9 (ścisłe centrum), placówka posiada parking ogólnodostępny.
3. Przedszkole nr 9 zlokalizowane jest na trzech poziomach (wysoki parter, I i II piętro) połączonych ze sobą  schodami. Do głównego wejścia do Przedszkola należy wejść po schodach.