Kontakt
Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

Aktualności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was/

https://pomagamukrainie.gov.pl/

https://mikolow.eu/pomocdlaukrainy/

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-informacja-mein/

 

Na jakich zasadach przedszkole publiczne może przyjąć dzieci z Ukrainy

Zasady przyjmowania do przedszkola dzieci obcokrajowców są takie same, jak w przypadku dzieci posiadających obywatelstwo polskie. Przedszkole nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków.

O przyjęciu decydują wolne miejsca

Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Oznacza to, że w odniesieniu do dziecka z Ukrainy nie stosuje się żadnych odrębnych przepisów.

Pamiętaj!!!

Jedynym warunkiem przyjęcia do przedszkola dzieci obcokrajowców jest zatem posiadanie wolnych miejsc lub uzyskanie zgody organu prowadzącego na utworzenie dodatkowych oddziałów.

Karta stałego pobytu lub obywatelstwo – nieobowiązkowe

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniają takie same dokumenty, jak rodzice dziecka posiadającego obywatelstwo polskie. Nie musi ono posiadać karty stałego pobytu czy zameldowania – rodzice podają nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

Przedszkole publiczne, które przyjęło dziecko obcokrajowca otrzymuje dotację w wysokości takiej samej jak na dziecko polskie. Wynika to wprost z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, który stanowi, że osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dzieci przybywające z zagranicy należy natomiast objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ponieważ potrzeba objęcia tą pomocą wynika w szczególności m.in. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (§ 2 pkt 12 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach. 

 
 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z występowaniem wszawicy w naszym przedszkolu prosimy o REGULARNE sprawdzanie czystości włosów dzieci.
Zachęcamy do zapoznania się z poradami dot. zwalczania wszy:
Dbajmy o siebie nawzajem!
 
        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Brak dodanych wpisów